Grade 9: Materi 2

24 Maret 2009 at 09:44 9 komentar

17 PUPUH SUNDA:

PERPADUAN ANTARA SENI SASTRA DAN SENI SUARA

Apakah itu Pupuh? Pupuh adalah karya sastra berbentuk puisi yang termasuk bagian dari khazanah sastra Sunda. Pupuh itu terikat oleh patokan (aturan) pupuh berupa guru wilangan, guru lagu, dan watek. Guru wilangan adalah jumlah engang (suku kata) tiap padalisan (larik/baris). Guru lagu adalah sora panungtung (bunyi vokal akhir) tiap padalisan. Sedangkan watek adalah karakteristik isi pupuh.

Jumlah pupuh semuanya terdapat 17 jenis pupuh yang terbagi ke dalam dua kategori, yaitu 4 jenis pupuh termasuk ke dalam Sekar Ageung dan 13 jenis pupuh lainnya termasuk ke dalam Sekar Alit. Pupuh Sekar Ageung bisa ditembangkan (dinyanyikan) dengan menggunakan lebih dari satu jenis lagu, sedangkan pupuh Sekar Alit hanya bisa ditembangkan dengan satu jenis lagu saja. Di bawah adalah ke-17 jenis pupuh yang dimaksud:

Sekar Ageung

Pupuh Kinanti

Pupuh Sinom

Pupuh Asmarandana

Pupuh Dangdanggula

Sekar Alit

Pupuh Balakbak

Pupuh Durma

Pupuh Gambuh

Pupuh Gurisa

Pupuh Jurudemung

Pupuh Ladrang

Pupuh Lambang

Pupuh Magatru

Pupuh Maskumambang

Pupuh Mijil

Pupuh Pangkur

Pupuh Pucung

Pupuh Wirangrong

Setiap pada (bait) ke-17 jenis pupuh di atas memiliki jumlah padalisan yang tidak sama, begitupun dengan patokan pupuh berupa guru wilangan, guru lagu, dan watek ke-17 jenis pupuh di atas itu pun berbeda. Di bawah selengkapnya bisa dilihat perbedaannya:

KINANTI

Watek:

Menggambarkan perasaan sedang menanti (nungguan), khawatir (deudeupeun), atau rasa sayang (kanyaah).

Guru Wilangan dan Guru Lagu:

8-u, 8-i, 8-a, 8-i, 8-a, 8-i

Contoh Pupuh:

Budak leutik bisa ngapung

Babaku ngapungna peuting

Nguriling kakalayangan

Néangan nu amis-amis

Sarupaning bungbuahan

Naon baé nu kapanggih

SINOM

Watek:

Menggambarkan rasa gembira (gumbira) atau rasa sayang (kadeudeuh).

Guru Wilangan dan Guru Lagu:

8-a, 8-i, 8-a, 8-i, 7-i, 8-u, 7-a, 8-i, 12-a

Contoh Pupuh:

Warna-warna lauk émpang

Aya nu sami jeung pingping

Pagulung patumpang-tumpang

Ratna Rengganis ningali

Warnaning lauk cai

Lalawak patingsuruwuk

Sepat patingkarocépat

Julung-julung ngajalingjing

Sisi balong balingbing sisi balungbang

ASMARANDANA

Watek:

Menggambarkan rasa asmara (kabirahian), cinta kasih (deudeuh asih), atau rasa sayang (nyaah).

Guru Wilangan dan Guru Lagu:

8-i, 8-a, 8-é/o, 8-a, 7-a, 8-u, 8-a

Contoh Pupuh:

Éling-éling mangka éling

Rumingkang di bumu alam

Darma wawayangan baé

Raga taya pangawasa

Lamun kasasar lampah

Nafsu nu matak kaduhung

Badan anu katempuhan

DANGDANGGULA

Watek:

Menggambarkan rasa kedamaian (katengtreman), keindahan (kawaasan), keagungan (kaagungan), atau kegembiraan (kagumbiraan).

Guru Wilangan dan Guru Lagu:

10-i, 10-a, 8-é/o, 7-u, 9-i, 7-a, 6-u, 8-a, 12-i, 7-a

Contoh Pupuh:

Sing aringet ulah salah harti

Ngomongkeun batur téh penting pisan

Ngomong-ngomong tong polontong

Kabéh ngomongkeun batur

Keur muru hirup nu walagri

Diajar ngalalampah

Napak hirup batur

Maca kana pangalaman

Léngkah nu hade keur picontoeun diri

Nu goréng mah singkahan

BALAKBAK

Watek:

Menggambarkan lelucon (heureuy) atau komedi (banyol).

Guru Wilangan dan Guru Lagu:

15-é, 15é, 15-é

Contoh Pupuh:

Aya warung sisi jalan ramé pisan, Citaméng

Awéwéna luas-luis los ka dapur, ngagoréng

Lalakina los ka pipir nyoo monyét, nyanggéréng

DURMA

Watek:

Menggambarkan rasa marah (ambek), besar hati (gedé haté), atau semangat (sumanget)

Guru Wilangan dan Guru Lagu:

12-a, 7-i, 6-a, 7-a, 8-i, 5-a, 7-i

Contoh Pupuh:

Di mamana penjajah pada marudah

Lantaran dikiritik

Ku ahli nagara

Yén éta lampah jahat

Tapina kalah mudigdig

Ambek-ambekan

Dasar nu buta-tuli

GAMBUH

Watek:

Menggambarkan rasa sedih (kasedih), susah (kasusah), atau sakit hati (kanyeri).

Guru Wilangan dan Guru Lagu:

7-u, 10-u, 12-i, 8-u, 8-o

Contoh Pupuh:

Tuh itu beurit lintuh

Mani rendey anakna sapuluh

Arilikan gambarna masing taliti

Anakna kabéh ngariung

Saregep hormat ka kolot

GURISA

Watek:

Menggambarkan orang yang sedang melamun (ngalamun) atau melamun kosong (malaweung)

Guru Wilangan dan Guru Lagu:

8-a, 8-a, 8-a, 8-a, 8-a, 8-a, 8-a, 8-a

Contoh Pupuh:

Hayang teuing geura beurang

Geus beurang rék ka Sumedang

Nagih ka nu boga hutang

Mun meunang rék meuli soang

Tapi najan henteu meunang

Mo rék buru-buru mulang

Rék terus guguru nembang

Jeung diajar nabeuh gambang

JURU DEMUNG

Watek:

Menggambarkan rasa bingung, susah dengan apa yang harus dilakukan (pilakueun).

Guru Wilangan dan Guru Lagu:

8-a, 8-i, 8-a, 8-i, 8-a, 8-i

Contoh Pupuh:

Mun pinanggih jeung kasusah

Omat ulah rék nguluwut

Pasrahkeun ka Gusti

Ihtiar ulah tinggal

Neda kurnia Nu Agung

LADRANG

Watek:

Menggambarkan rasa lelucon (banyol) dengan maksud menyindir (nyindiran)

Guru Wilangan dan Guru Lagu:

10-i, 4-a (2x), 8-i, 12-a

Contoh Pupuh:

Coba teguh masing telek telik

Éta gambar, éta gambar

Sugan nyaho, Ujang nyai

Sato naon reujeung di mana ayana

LAMBANG

Watek:

Menggambarkan rasa lelucon (banyol) tetapi banyol yang mengandung hal yang harus dipikirkan.

Guru Wilangan dan Guru Lagu:

8-a, 8-a, 8-a, 8-a

Contoh Pupuh:

Riab anu lalumpatan

Lumpat bari tatanggahan

Tingalasruk susurakan

Rék ngarucu langlayang

MAGATRU

Watek:

Menggambarkan rasa sedih, penyesalan (handeueul) oleh perilaku sendiri, atau menasehati (mapatahan).

Guru Wilangan dan Guru Lagu:

12-u, 8-i, 8-u, 8-i, 8-o

Contoh Pupuh:

Coba teguh naon nu sukuna tilu

Panon opat henteu galib

Leumpangna rumanggieung laun

Éstuning ku matak watir

Dongko bari oho-oho

MASKUMAMBANG

Watek:

Menggambarkan rasa kesedihan (kanalangsaan), sedih dengan sakit hati.

Guru Wilangan dan Guru Lagu:

12-i, 6-a, 8-i, 8a

Contoh Pupuh:

Duh manusa mana teungteuingeun teuing

Nyangsara pohara

Naha naon dosa kuring

Anu matak dikurungan

MIJIL

Watek:

Menggambarkan rasa bersedih (kasedih) tetapi dengan penuh harapan.

Guru Wilangan dan Guru Lagu:

10-i, 6-o, 10-é, 10-i, 6-i, 6-u

Contoh Pupuh:

Aduh Gusti Anu Maha Suci

Sim abdi rumaos

Pangna abdi dumugi ka kesrek

Réhna sepuh parantos ngusir

Takabur sareng dir

Téga nundung sepuh

PANGKUR

Watek:

Menggambarkan rasa marah (ambek) yang tersimpan dalam hati atau menghadapi tugas yang berat.

Guru Wilangan dan Guru Lagu:

8-a, 11-i, 8-u, 7-a, 12-u, 8-a, 8-i

Contoh Pupuh:

Bapa Doblang pada terang

Kumis baplang nuruban biwir nu jeding

Pipi kemong, irung mancung

Panon buringas hérang

Goréng omong gawang-geuweung harung gampung

Pantrang mayar kana hutang

Licik sarta sok curaling

PUCUNG

Watek:

Menggambarkan rasa marah (ambek) terhadap diri sendiri, atau benci (keuheul) karena tidak setuju hati.

Guru Wilangan dan Guru Lagu:

12-u, 6-a, 8-é/o, 12-a

Contoh Pupuh:

Hayu batur urang dialajar sing suhud

Ulah lalawora

Bisi engké henteu naék

Batur seuri, urang sumegruk nalangsa

WIRANGRONG

Watek:

Menggambarkan rasa malu (kawiwirangan), malu oleh perilaku sendiri.

Guru Wilangan dan Guru Lagu:

8-i, 8-o, 8-u, 8-i, 8-a, 8-a

Contoh Pupuh:

Barudak mangka ngalarti

Ulah rék kadalon-dalon

Enggon-enggon nungtut élmu

Mangka getol, mangka tigin

Pibekeleun saréréa

Modal bakti ka nagara

Iklan

Entry filed under: Grade 9, Sekolah Victory Plus. Tags: , .

Grade 6: Tugas 1 Grade 9: Tugas 2

9 Komentar Add your own

 • 1. Laila Grade 6 Lombok  |  27 Maret 2009 pukul 12:22

  pa chandra, punya e-mail msn gak?
  kalo punya add aku ya
  1 nurlaila_victory@hotmail.com
  2 nurlaila_victory@live.com

  kalo punay ya….. -_- ^_^

 • 2. Eman  |  2 April 2009 pukul 19:55

  Terimakasih plajaranya. Hatur nuhun pisan

 • 3. Candra T. Munawar  |  26 April 2009 pukul 21:38

  To: Eman
  Sami-sami Kang, ah ieu mah tamba kaluman we….

 • 4. F!rd4  |  7 Oktober 2009 pukul 15:43

  ThX y, berkat blog ini aq jd ketemu pr yg aq cari nih !!!!!!!!!!!!!!!!!!

 • 5. Candra T. Munawar  |  24 Oktober 2009 pukul 12:23

  Semoga membantu ya….

 • 6. firda  |  12 Februari 2010 pukul 06:01

  tank’s yapz ngebantu buanget lohh

 • 7. hafid  |  10 Oktober 2010 pukul 19:29

  makasii..kabantos pisan kang..

 • 8. Candra T. Munawar  |  27 Maret 2012 pukul 19:45

  Nuhun pami kitu mah….

 • 9. Candra T. Munawar  |  27 Maret 2012 pukul 19:50

  ok thanks a lot….

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

w

Connecting to %s

Trackback this post  |  Subscribe to the comments via RSS Feed


CreditsSekolah Victory Plus

Kalender

Maret 2009
S S R K J S M
« Feb   Mar »
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031  

Chat With Me

e-mail:
bujanggamanik@yahoo.co.id
HP:
08996967134

Blog Stats

 • 49,130 hits

%d blogger menyukai ini: